KAMAKURA Bojo
oct,2012

Eriko Miyamoto Jun Yoshizawa Keiji Takabe Koichiro Fukuda Natsue Sashida Saya Tani
Shizuno Tateoka Shuji Oonuki Yoichi Natsuhori Yasushi Saka Yasuyuki Deguchi
and Shinichi Mizoguchi